17. konferencija BDS / XVII SLA Conference

Program

PROGRAM 17. KONFERENCIJE BDS
PROGRAM OF THE XVII SLA CONFERENCE


Online – Zoom, 14-16. 12. 2020.

Registracija / Registration konf.bds.rs/registracija


PONEDELJAK / MONDAY, 14. 12. 2020, 12.00

Dan bibliotekara Srbije / Librarians Day in Serbia

dr Bogdan Trifunović: Pozdravna reč predsednika BDS / Welcome note by SLA president
prof. dr Dragana Grujić: Predstavljanje časopisa Bibliotekar (2/2020), tema „Rad biblioteka(ra) tokom pandemije” / Presentation of the journal Librarian (2/2020), theme “The activities of libraries and librarians during the COVID-19 pandemic”
mr Gordana Đilas: Predstavljanje Zbornika radova sa 16. konferencije BDS, Male biblioteke u velikom dijalogu za promene / Presentation of the XVI SLA conference Proceedings Small libraries in Big Dialogue for Changes

Proglašenje laureata nagrada BDS za 2020. godinu / Announcement of SLA prizes 2020 winners
– nagrada Zapis, predsednik žirija Vesna Petrović
– nagrada Stojan Novaković, predsednik žirija Radivoj Doderović
– nagrada Najbolji bibliotekar, predsednik žirija Olivera Nastić
Reči laureata / Laureates’ speeches

Nikola Petaković: Najava programa 17. konferencije BDS: predstavljanje sesija, radova i učesnika / Introduction of the XVII SLA Conference Program: presentation of the sessions, papers and participants


UTORAK / TUESDAY, 15. 12. 2020, 11.00

11.00 Otvaranje konferencije Mobilno bibliotekarstvo: do udaljenih korisnika putem mobilnih aplikacija, usluga i ideja / Opening of the conference Mobile Librarianship: reaching remote users through mobile applications, services, and ideas

11.10-12.10 I sesija / Session I, moderator dr Bogdan Trifunović

Marija Aleksejeva, Anton Purnik (Ruska državna biblioteka za mlade, Moskva)
Telegram-bot i elektronska bibliotečka kartica kao novi način komunikacije sa korisnikom biblioteke
Maria Alekseeva, Anton Purnik (Russian State Library for Young Adults, Moscow)
Telegram-bot and electronic library card as a new way to communicate with a library user

Vesna Ukropina (Biblioteka Matice srpske, Novi Sad)
Da se bolje čujemo: podkast u biblioteci
Vesna Ukropina (Matica Srpska Library, Novi Sad)
Let’s hear each other better: podcast in library

Jelka Panić (Gradska biblioteka „Božidar Knežević”Ub), Dragana Marinković (Biblioteka „Dimitrije Tucović” Lazarevac)
Sa knjigom je lepše
Jelka Panić (City Library „Božidar Knežević” Ub), Dragana Marinković (Library „Dimitrije Tucović” Lazarevac)
It’s better with a book

12.10-12.20 Prezentacija platinum sponzora / Platinum sponsor presentation: Trevis

12.20-13.30 Panel sesija Digitalizacijom do udaljenog pristupa građi u bibliotekama: aktuelno stanje, problemi i rešenja / Panel session Distant access to library material through digitalization: current situation, problems and solutions, moderator doc. dr Tamara Vučenović (Fakultet za menadžment, Univerzitet Metropolitan)

Panelisti / Panelists – članovi ekspertske radne grupe BDS / members of the SLA expert working group: Tamara Butigan (Narodna biblioteka Srbije), Novka Šokica Šuvaković (Biblioteka Matice srpske), Dragan Jovanović (Gradska biblioteka u Novom Sadu), Jovica Krtinić (Biblioteka „Milutin Bojić”), Andrija Sagić (Biblioteka „Milutin Bojić”), dr Adam Sofronijević (Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”), dr Bogdan Trifunović (Gradska biblioteka Čačak).

Pauza / Pause

13.45-15.00 II sesija / Session II, moderator Olivera Nastić

Sender van Kempen (Nacionalna biblioteka Holandije)
Digitalno bibliotekarstvo u doba kovida-19
Sender van Kempen (National Library of Netherlands)
Digital librarianship during COVID-19

Gordana Rudić (Pedagoški fakultet u Somboru), Danijela Boberić Krstićev (Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu), Danijela Tešendić (Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu)
Bibliotečki informacioni sistem BISIS na klaud platformi
Gordana Rudić (Faculty of Education, Sombor), Danijela Boberić Krstićev (Faculty of Sciеnces, Novi Sad), Danijela Tešendić (Faculty of Sciеnces, Novi Sad)
Library information system BISIS on cloud platform

Žaklina Nikolić (Biblioteka „Centar za kulturu” Kladovo)
Uloga pokretnih biblioteka u podsticaju i razvijanju čitalačkih navika
Žaklina Nikolić (Cultural Centre Library, Kladovo)
A role of mobile libraries in promotion and development of reading habits

Mirjana Belošević, Marina Krnjačević, Dragana Đorđević (Gradska biblioteka „Atanasije Stojković” Ruma)
Manifestacija „Dani slovenske pismenosti i kulture”
Mirjana Belošević, Marina Krnjačević, Dragana Đorđević (City Library „Atanasije Stojković” Ruma)
Event „Days of Slavic literacy and culture”


SREDA / WEDNESDAY, 16. 12. 2020, 11.00

11.00-12.00 III sesija / Session III, moderator Marija Radulović

Marija Gordić, Vesna Abadić (Univerzitetska biblioteka u Kragujevcu)
E-everything – mobilne aplikacije u službi nauke
Marija Gordić, Vesna Abadić (University Library Kragujevac)
E-everything – mobile applications in service of sceince

Jelena Ćirić (Narodna biblioteka „Njegoš” Knjaževac)
Uticaj pandemije kovid-19 virusa na aktivnosti daljinskog pristupa bibliotečkim uslugama. Studija slučaja Narodne biblioteke „Njegoš” u Knjaževcu
Jelena Ćirić (Public Library „Njegoš” Knjaževac)
Impact of COVID-19 virus pandemic on remote access activities to library services. Case study of Public Library „Njegoš” in Knjaževac

Ivana Pešić (Narodna biblioteka „Radislav Nikčević” Jagodina)
Biciklom i knjigom protiv kovida-19
Ivana Pešić (Public Library „Radislav Nikčević” Jagodina)
By bicycle and book vs COVID-19 pandemic

12.10-12.20 Prezentacija bronzanog sponzora / Bronze sponsor presentation: Ebart medijski arhiv

12.20-13.00 Webinar I –  Razvoj aplikacija za digitalno poslovanje / Application Development for Digital Business: Ivan Radojević, Pavle Nikitović (Docus)

Pauza / Pause

13.15-14.15 IV sesija / Session IV, moderator Bojana Vukotić

Jelena Andonovski, Nataša Dakić, Aleksandra Trtovac (Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković”, Beograd)
Skeniranje dokumenata mobilnim telefonm – DocScan i ScanTent  u službi demokratizacije digitalizacije
Jelena Andonovski, Nataša Dakić, Aleksandra Trtovac (University Library „Svetozar Marković”, Belgrade)
Document scanning by mobile devices – DocScan and ScanTent in the service of democratision of digitization

Bojana Marinčić, Biljana Davidovski, Dragoslava Rodaljević (Narodna biblioteka Užice)
Klikom i linkom do Biblioteke
Bojana Marinčić, Biljana Davidovski, Dragoslava Rodaljević (Public Library Užice)
To the library by click and link

Dragana Bošnjak, Tijana Nikolić, Ljiljana Maširević (Gradska biblioteka u Novom Sadu)
Biblio-stav
Dragana Bošnjak, Tijana Nikolić, Ljiljana Maširević (City Library in Novi Sad)
Biblio-stav

14.15-15.00 Webinar II – Primena aplikacija u bibliotekarstvu / Application usage in librarianship: dr Bogdan Trifunović (Gradska biblioteka Čačak), Petar Lukačić (Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica)

15.00-15.30 Zatvaranje 17. konferencije BDS / Closing of the XVII SLA Conference